November 21st, 2020 at 21:52

Stu’s birthday party.